JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tele2 Sverige AB ska fortsätta med datalagringen i enlighet med Post- och telestyrelsens föreläggande

[2014-10-13] Förvaltningsrätten i Stockholm

De svenska datalagringsbestämmelserna strider inte mot grundlagen, EU-lagstiftning eller Europakonventionen. Det svenska regelverket har inte brister i samma omfattning som det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Post- och telestyrelsen har förelagt Tele2 att återuppta datalagring. Tele2 har överklagat föreläggandet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget har anfört att de svenska bestämmelserna har samma brister som det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, som ligger till grund för de svenska datalagringsbestämmelserna, och att bolaget därför inte är skyldigt att följa föreläggandet. Förvaltningsrätten har i domen avslagit Tele2:s överklagande.

Förvaltningsrätten har konstaterat att de svenska datalagringsbestämmelserna innebär intrång i de fri- och rättigheter som ska garanteras enskilda. De svenska bestämmelserna berörs till viss del av den kritik som EU-domstolen har riktat mot datalagringsdirektivet. Det gäller främst vilka uppgifter som ska lagras (dvs. den omfattande lagringen), men till viss del även myndigheters tillgång till lagrade uppgifter och bestämmelserna om säkerhet för lagrade uppgifter. Konstaterade svagheter i den svenska regleringen vägs emellertid upp av andra faktorer, t.ex. att de svenska säkerhetsreglerna är mer omfattande och preciserade än reglerna i datalagringsdirektivet och dessutom medför ett högre krav på skyddsnivå. Ett ytterligare exempel är att den svenska lagringstiden om sex månader medför minskad risk för att uppgifter kommer obehöriga personer tillhanda eftersom uppgifterna lagras under en kortare tid. Det totala intrånget i rättigheterna utgör därför godtagbara inskränkningar mot bakgrund av att bestämmelserna syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter effektiva verktyg vid utredning av brott.

- För att värna den enskildes integritet är det mycket viktigt att datalagringsskyldigheten inte går längre än vad som är nödvändigt. Integritetsskyddet måste samtidigt vägas mot t.ex. polisens möjlighet att utreda och klara upp allvarliga brott och då är tillgången till uppgifter om elektronisk kommunikation ett mycket värdefullt verktyg. Detta motiverar ett visst intrång i t.ex. rätten till respekt för privatliv. Det är dock viktigt att komma ihåg att de uppgifter som Tele2 Sverige AB är förelagda att lagra inte avser innehållet i den elektroniska kommunikationen utan enbart övervakning av datatrafiken, säger chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson.


Bifogade filer:

Mål nr 14891-14


Senast ändrad: 2014-10-13

För mer information kontakta:

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08-561 680 71

Eva Frånlund Alhtin
Rådman
08-561 688 27

Målnummer:

14891-14