JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svenska kraftnäts upphandling av utbyte av Öresundskablarna ska göras om

[2017-05-03] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten anser att den leverantör som tilldelats kontrakt i upphandlingen inte uppfyller de obligatoriska kraven och att upphandlingen därför ska göras om.

 

Svenska kraftnät genomför en upphandling av utbyte av de kablar som utgör den utlandsförbindelse för överföring av el som finns mellan Sydsverige och Danmark. Kontrakt i upphandlingen tilldelades ett konsortium. ABB AB ansökte om överprövning och gjorde bl.a. gällande att det vinnande konsortiets anbud inte uppfyller samtliga obligatoriska krav.

Förvaltningsrätten anser att konsortiets anbud inte uppfyller två obligatoriska krav i upphandlingen. Det handlar om dels ett krav avseende prissättning, dels ett krav som anger att varje medlem i ett anbudsgivande konsortium måste ha viss teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Eftersom ABB AB bedöms lida skada av att konsortiets anbud godtagits anser förvaltningsrätten att det finns skäl för ingripande. Med hänsyn till att villkoret avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet ställer oproportionerligt stora krav på konsortier gör förvaltningsrätten bedömningen att upphandlingen bör göras om i stället för att rättas.

Senast ändrad: 2017-05-03

För mer information kontakta:

Ulrika Melin
Chefsrådman
08-561 683 49
ulrika.melin@dom.se

Jonas Ljungberg
Förvaltningsrättsfiskal
08-561 683 81
jonas.ljungberg@dom.se

Målnummer:

25172-16