JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms stads beslut att genomföra ex-ploatering för Nobel Center på Blasieholmen är lagligt

[2016-11-30] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har vid laglighetsprövning gjort bedömningen att kommunfullmäktiges beslut att bl.a. medge exploateringsnämnden rätt att genomföra exploatering för Nobel Center på Blasieholmen är lagligt.

 

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av 175 kommunmedlemmar som begär att få lagligheten av beslutet prövad. De klagande anser bl.a. att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB och att beslutet också strider mot EU:s stats­stödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet. Förvaltningsrätten anser att de omständigheter som klagandena åberopat inte visar att kommunfullmäktiges beslut innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB. Förvaltningsrätten anser inte heller att det har framkommit andra skäl att upphäva beslutet. Förvaltningsrätten har därför avslagit överklagandena.

Senast ändrad: 2016-11-30

För mer information kontakta:

Lars-Åke Johansson
Chefsrådman
08-561 688 31

Ann-Kristin Rosén
Föredragande
08-561 682 48

Målnummer:

10239-16