JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms läns landstings upphandling av psykiatrisk öppen- och slutenvård står fast

[2017-04-13] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten avslår både ansökningar om överprövning av Stockholms läns landstings (SLL) upphandlingar av psykiatrisk öppen- och slutenvård och ansökan om ogiltigförklaring av SLL:s uppdragsavtal med medicinskt sakkunnig i upphandlingarna.

I mål om överprövning av SLL:s upphandlingar av psykiatrisk öppen- och slutenvård har sökandena gjort gällande att vinnande anbud inte uppfyller obligatoriska krav att redovisa underleverantörer och annans kapacitet för fullgörande av upphandlingskontrakten samt att utvärderingen av anbuden strider mot principerna om transparens, förutsebarhet och likabehandling. I ett annat mål har en av sökandena också begärt ogiltigförklaring av två av SLL:s avtal med den psykiatriker som deltagit som medicinskt sakkunnig i upphandlingarna och påstått att avtalen utgjort otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att det inte finns skäl att förordna att upphandlingarna av psykiatrisk öppen- och slutenvård ska göras om eller rättas. Anledningen är i huvudsak att det i målen inte har visats att vinnande anbud och SLL:s utvärdering uppvisar de brister som sökandena påstår, varvid förvaltningsrätten beaktar bl.a. följande. I målen är inte visat att bolagen som lämnat vinnande anbud i upphandlingarna saknar egen kapacitet att själva uppfylla de minimikrav som ställs och att de haft för avsikt att säkerställa efterlevnaden av kraven med hjälp av andra företag eller underleverantörer. Den utvärderingsmodell som SLL har använt sig av uppvisar inte sådana brister att det inte har varit möjligt för en rimligt informerad och omsorgsfull anbudsgivare att bilda sig en uppfattning om de krav som ställts i upphandlingarna. Det har inte heller framkommit att SLL vid utvärderingen av anbuden överskridit sitt utrymme för bedömning eller att utvärderingen varit godtycklig. Det förhållandet att den psykiatriker som SLL anlitat som medicinsk sakkunnig i upphandlingarna tidigare deltagit i en revision av en öppenvårdsmottagning som drivs av en av anbudsgivarna utgör inte, vare sig ensamt eller tillsammans med övriga omständigheter, jäv vid utvärderingen av anbuden. Mot den bakgrunden avslås ansökningarna om överprövning.

Förvaltningsrätten avslår även ansökan om ogiltigförklaring av de två avtalen där psykiatrikern åtagit sig uppdraget som medicinsk sakkunnig i SLL:s upphandlingar. Skälen för detta är i huvudsak att det inte visats att ersättningen som utbetalats enligt avtalen sammanlagt överstiger beloppsgränsen om 534 890 kr för direktupphandling och att det därför inte rör sig om otillåten direktupphandling.

Senast ändrad: 2017-04-13

För mer information kontakta:

Anna-Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08 561 680 71
AnnaMaria.Aslundh-Nilsson@dom.se

Fredrik Bergius
Rådman
08 561 686 98
Fredrik.Bergius@dom.se

Målnummer:

19333-16, 19334-16, 19569-16 och 20703-16