JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsdomstolen stoppar överföringar till Ungern

[2016-03-02] Förvaltningsrätten i Stockholm

Migrationsdomstolen har idag i två fall stoppat överföringar av asylsökande från Sverige till EU-medlemstaten Ungern för personer som har rest in i Ungern via Serbien. Detta på grund av att dessa personer annars skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Ungern genomförde omfattande förändringar av sina asyllagar i samband med ökade migrationsströmmar under sommaren och hösten 2015. Dessa förändringar innebär enligt domstolens mening åsidosättanden av mänskliga rättigheter i flera avseenden och har bl.a. inneburit påskyndade asylprocesser som i praktiken innebär att i princip ingen kan erhålla internationellt skydd i Ungern. Vidare riskerar personer som kommit in i Ungern via Serbien att skickas tillbaka till de länder som har utgjort deras resväg och i slutändan riskera att hamna i det land de flytt ifrån utan att ha fått sina asylskäl prövade. I förlängningen innebär detta en verklig risk för dessa personer att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i strid mot artikel 3 i Europakonventionen. Mot denna bakgrund har migrationsdomstolen bedömt att Ungern inte uppfyller presumtionen om att EUs medlemsländer respekterar principen om non-refoulement, dvs att personer inte får återsändas till gränsen mot ett område där deras liv eller frihet skulle hotas pga skäl som anges i flyktingdefinitionen.

Migrationsdomstolens idag meddelade domar i målen innebär ett stopp av överföringar till Ungern med stöd av Dublinförordningen för asylsökande som har rest in i Ungern via Serbien. Detta betyder att ärendena återförvisas till Migrationsverket, som ska avgöra om asylansökningarna ska prövas i Sverige eller i något annat EU-land.

Kopia av domarna kan erhållas i domstolens reception eller via beställning hos kansliet på Migrationsdomstolens avdelning 12, tfn: 08-561 680 28.

Senast ändrad: 2016-03-02

För mer information kontakta:

Kirsi Laakso Utvik
Chefsrådman
08-561 681 85, 070-101 46 43

Johan Gefvert
Rådman
08-561 682 42

Målnummer:

UM 587-16

UM 761-16