JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten meddelar domar gällande Stockholms läns landstings upphandling av kollektiv sjötrafik i skärgården

[2016-05-02] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har i fyra mål funnit att upphandlingen av kollektiv sjötrafik i skärgården inte har genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten har i två mål beslutat att de temporära uppdragsavtalen som Stockholms läns landsting har tecknat får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda.

Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård. Förvaltningsrätten har avslagit ansökningarna om överprövning då domstolen funnit att det inte har visats att upphandlingen har genomförts i strid med lagen om offentlig upphandling.

Stockholms läns landsting har vidare tecknat temporära uppdragsavtal avseende skärgårdstrafik i Stockholms län. Förvaltningsrätten har prövat giltigheten av avtalen. Förvaltningsrätten har bedömt att förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling inte är uppfyllda samt att det inte föreligger synnerliga skäl. Förvaltningsrätten har funnit att Stockholms läns landsting genom att teckna de tempoära uppdragsavtalen har genomfört en otillåten direktupphandling. Förvaltningsrätten har då prövat frågan om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse som innebär att avtalen trots att de varit otillåtna direktupphandlingar ändå ska bestå. Förvaltningsrätten har funnit att det förelegat sådana tvingande hänsyn och har beslutat att avtalen får bestå.

 

Domar kan beställas via e-post avd32.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 05.

Senast ändrad: 2016-05-02

För mer information kontakta:

Maria Dahlberg
Rådman
08-561 682 62

Målnummer:

25470-15

26051-15

26158-15

26362-15

1290-16

1292-16