JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten har prövat om Telias trafikhantering är förenlig med EU-regler om ett öppet internet

[2018-09-28] Förvaltningsrätten i Stockholm

Post- och telestyrelsen (PTS) har förelagt Telia Company AB (Telia) att upphöra med den trafikstyrning som sker när en kund har använt sin avtalade datavolym och endast ges fortsatt tillgång till vissa applikationer och tjänster men är blockerad från internet i övrigt. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom idag funnit att Telias åtgärder inte är förenliga med den s.k. TSM-förordningen och att PTS beslut därmed är riktigt.

Målet rör två erbjudanden som Telia tillhandahåller för mobiltelefoni och mobilt internet, ”Fri surf på sociala medier” och ”Fri surf lyssna”. PTS har ansett att Telia inom ramen för dessa erbjudanden vidtar trafikstyrningsåtgärder som inte är förenliga med EU:s regelverk. PTS har därför den 24 januari 2017 förelagt Telia att upphöra med trafikstyrningen. Telia överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten och gjorde bl.a. gällande att bolaget inte vidtar några otillåtna trafikstyrningsåtgärder.

Enligt TSM-förordningen från 2015 ska internetleverantörer som huvudregel behandla all trafik likvärdigt på internet och får enbart i vissa undantagsfall genomföra trafikstyrningsåtgärder.

Enligt denna EU-förordning kan trafikstyrningsåtgärder medföra negativa effekter på kundernas val och på innovation. TSM-förordningen syftar till att bevara ett öppet internet, som en motor för innovation och utveckling.

Förvaltningsrätten bedömer att den tekniska åtgärd som Telia vidtar när en kund har förbrukat sin avtalade datavolym utgör en otillåten trafikstyrningsåtgärd enligt TSM-förordningen. Trafikstyrningsåtgärden sker när kunden endast ges tillgång till vissa applikationer och tjänster på internet, men hindras från att få tillgång till övriga delar av internet.

Rådmannen Marcus Edelgård, ordförande, säger:

- Leverantörer av internetanslutningstjänster ska som huvudregel behandla all trafik på internet likvärdigt. Vi har i likhet med PTS funnit att Telia blockerar viss internettrafik och därmed vidtar en trafikstyrningsåtgärd som är oförenlig med EU-regelverket.

Senast ändrad: 2018-09-28

För mer information kontakta:

Marcus Edelgård
Rådman
08-561 682 12
marcus.edelgard@dom.se

Carina Westin
Föredragande
08-561 682 97
carina.westin@dom.se

Målnummer:

4207-17