JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

[2018-01-29] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

PTS har förelagt Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter. Bahnhof har överklagat föreläggandet och gjort gällande att de svenska reglerna om utlämnande av abonnemangsuppgifter är oförenliga med EU-rätten. Bahnhof har till stöd för sin uppfattning hänvisat till två avgöranden från EU-domstolen. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att det av de åberopade avgörandena från EU-domstolen inte går att utläsa att de svenska reglerna om brottsbekämpande myndigheters tillgång till abonnemangsuppgifter är oförenliga med EU-rätten.

 

Förvaltningsrätten har även prövat om de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter lever upp till det krav på proportionalitet som uppställs inom bl.a. unionsrätten. Förvaltningsrätten har då funnit att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär. Förvaltningsrätten har mot denna bakgrund gjort bedömningen att PTS beslut att förelägga Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter har varit riktigt.

Senast ändrad: 2018-01-29

För mer information kontakta:

Johan Lundmark
Chefsrådman
08-561 683 54
johan.lundmark@dom.se

Terese Danielsson
Rådman
08-561 686 17
terese.danielsson@dom.se

Målnummer:

6895-16