JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Vid Förvaltningsrätten i Stockholm finns en av landets fyra migrationsdomstolar.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka typer av mål handläggs?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål. Vanliga mål på Förvaltningsrätten i Stockholm är till exempel mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål och utlänningsmål. Vanliga är också mål som rör omhändertagande av till exempel unga eller missbrukare. 

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Stockholm har cirka 500 anställda. Här arbetar ordinarie domare, assessorer, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. 

Förvaltningsrätten har också cirka 700 nämndemän, som är knutna till domstolen och som medverkar i den dömande verksamheten. De är inte utbildade jurister utan lekmän och utses för Förvaltningsrätten i Stockholm av landstingsfullmäktige.

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Vem dömer?

Rättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta mål är det en juristdomare och tre nämdemän som tillsammas avgör målet. Vissa mål kan också avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare.

Om att överklaga förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrättens avgöranden kan du överklaga till kammarrätten. Inom Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål och är sista instans i dessa mål.
Senast ändrad: 2019-01-10

Titta in på förvaltningsrätten

Vem är vem och vad händer? I animationen kan du följa ett LVU-mål och ett migrationsmål. Klicka dig runt för att se vad som händer i själva rättssalen och vilka personer som sitter med vid förhandlingen.

Se animationen (länken kräver stöd för script och öppnas i nytt fönster).