JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud vid Lundsberg

[2013-10-02] Förvaltningsrätten i Stockholm

- Skolinspektionen har inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud. Den rättsliga genomgång som domstolen gjort visar att Skolinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över sådan internatverksamhet som äger rum utanför skoldagen, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman.

Förvaltningsrätten konstaterar att det visserligen finns ett nära samband mellan själva utbildningen vid Lundsbergs skola och internatverksamheten. De drivs tillsammans och uppfattas sannolikt som en helhet av stiftelsen och eleverna. Tillsyn över enskilda ska dock, enligt grundlag, ha stöd i lag. De dåvarande länsskolenämnderna hade sannolikt tillsyn över elevhem men instruktionerna för tillsynsmyndigheterna har ändrats. I dag finns det över huvud taget inga bestämmelser som uttryckligen ger Skolinspektionen befogenhet att utöva tillsyn över internatverksamhet som inte äger rum under skoldagen. Från tillsynssynpunkt ska riksinternatskolorna i stället behandlas som vanliga grund- och gymnasieskolor.

Den rättsliga genomgången visar att sådan internatverksamhet som vanligtvis inte äger rum under skoldagen inte kan räknas som utbildning i skollagens mening. Det får till följd att den som deltar i verksamheten inte kan betraktas som elev enligt skollagen och att reglerna om åtgärder mot kränkande behandling inte heller gäller. Det kan ifrågasättas om sådan internatverksamhet över huvud taget är en del av skolväsendet. Domstolen noterar också att Skolinspektionen i sitt beslut inte krävde att elevhemmen skulle stängas. 

Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att sådan internatverksamhet som vanligtvis äger rum utanför skoldagen inte står under Skolinspektionens tillsyn. Det som händer på kvällar, nätter eller annars utanför skoldagen omfattas således inte av myndighetens tillsyn. För att händelser vid internatverksamheten ska kunna leda till ingripanden av Skolinspektionen måste det alltså finnas belägg för att de inträffat under skolmåltider eller liknande eller att de annars påverkat utbildningen på ett sådant sätt att den inte uppfyller de krav som gäller enligt skollagen eller andra författningar.

- Förvaltningsrätten anser att utredningen i målen inte ger belägg för att hot, våld eller andra allvarliga händelser inträffat under skolmåltider eller annars inom ramen för själva utbildningen. Beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud grundar sig i stället, liksom tidigare ingripanden, i allt väsentligt på förhållandena i elevhemmen under kvälls- och nattetid samt annars utanför skoldagen. Skolinspektionen har inte ens påstått att själva utbildningen skulle ha sådana allvarliga brister att det finns skäl för tillfälligt verksamhetsförbud. Skolinspektionen har därmed inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud och beslutet ska därför upphävas, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman.


Bifogade filer:

Förvaltningsrättens dom


Senast ändrad: 2013-10-02

För mer information kontakta:

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08-561 680 71

Roger Olausson
Informatör
08-561 686 18

Målnummer:

20781-13, 20802-13, 21915-13