JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele

[2013-02-20] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten bifaller i två domar överklaganden från Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen. Domarna innebär att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt upphävs.

Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda.

Det finns andra lämpliga lösningar som borde ha prövats istället för skyddsjakt. Dessutom har Naturvårdsverket inte visat att skyddsjakt efter den aktuella vargtiken med östligt ursprung inte skulle förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen hos arten eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen. Det är inte heller klarlagt att den allvarliga skadan som uppstått på renhjorden är orsakad av den aktuella vargtiken. Det finns flera olika samverkande faktorer som tillsammans kan ha bidragit till skadans omfattning. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt är därför inte uppfyllda.


Bifogade filer:

Målnummer 1321-13 Målnummer 1128-13


Senast ändrad: 2013-02-20

För mer information kontakta:

Haike Degenkolbe
Rådman
08-561 682 86

Anna Maria Åslundh Nilsson
Chefsrådman
08-561 680 71