JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013

[2013-05-02] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten bifaller Svenska Naturskyddsföreningens, Svenska Rovdjursföreningens och Världsnaturfondens överklaganden. Domen innebär att Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 upphävs.

Bakgrund

Naturvårdsverket beslöt den 30 januari 2013 om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 i åtta utpekade revir belägna i Dalarnas, Värmlands, Örebros och Västmanlands län. Syftet med jakten var att minska inaveln för att den svenska vargstammen ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Högst två vargar fick skjutas i varje revir, totalt 16 vargar. Beslutet gällde omedelbart och under tiden den 31 januari – den 17 februari 2013.

Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF (miljöorganisationerna) har överklagat beslutet och yrkat att Naturvårdsverkets beslut upphävs och att förvaltningsrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kammarrätten i Stockholm beslöt den 6 februari 2013 att det överklagade beslutet inte får verkställas i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande i målet (inhibition).

Förvaltningsrättens avgörande

Förvaltningsrätten prövar sakfrågan i målet även om jaktperioden i det överklagade beslutet har löpt ut, eftersom det kan antas vara av vikt för eventuella framtida beslut om jakt efter varg. Förvaltningsrätten finner inledningsvis att de aktuella miljöorganisationerna har rätt att överklaga beslutet, att beslutet vilar på laglig grund och att det inte finns anledning att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Enligt art- och habitatdirektivet är varg en art av gemenskapsintresse som åtnjuter ett strikt skydd. Jakt efter varg får endast ske om förutsättningarna för undantag i artikel 16 i direktivet är uppfyllda. Det krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning för att uppnå syftet med jakten, att jakten inte förvärrar vargstammens ogynnsamma bevarandestatus och att jakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.

Förvaltningsrätten finner att jakten inte förvärrar vargstammens ogynnsamma bevarandestatus och att den sker under strängt kontrollerade förhållanden. Däremot finns det andra lämpliga lösningar som är mindre ingripande än selektiv och riktad jakt efter varg för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen. Sådana lösningar är t.ex. flytt av genetiskt värdefulla vargar till Mellansverige, flytt av vargar mellan den rysk-finska och den skandinaviska vargstammen och utplacering av vargvalpar från djurparker. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen bör sådana andra lösningar tillämpas i första hand.

Vidare finner förvaltningsrätten att beslutet inte uppfyller villkoren att jakten ska ske selektivt, i begränsad omfattning samt i en begränsad mängd. Samtliga kriterier i artikel 16.1 e) i art- och habitatdirektivet för att tillämpa undantaget är således inte uppfyllda. Det överklagade beslutet upphävs därför.


Bifogade filer:

Målnummer: 2428-13


Senast ändrad: 2013-05-02

För mer information kontakta:

Haike Degenkolbe
Rådman
08-561 682 86

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08-561 680 71